Podmienky ochrany súkromia

GDPR

zna­mená Na­ria­de­nie Európ­skeho par­la­mentu a Rady (EÚ) 2016/679 z 27. ap­ríla 2016 o ochrane fy­zic­kých osôb pri spra­cú­vaní osob­ných úda­jov a o voľ­nom po­hybe ta­kýchto úda­jov.

Aké Osobné údaje o Vás zís­ka­vame?

Osobné údaje, ktoré nám sami po­skyt­nete.

Osobné údaje nám po­sky­tu­jete v prí­pade, že

a.  sa roz­hod­nete z kon­takt­ného for­mu­lá­ra pre za­sie­la­nie správ pria­meho mar­ke­tingu (ne­ws­let­ter);

b.   vy­pl­níte Vaše údaje do re­gis­trač­ného for­mu­lára pre za­lo­že­nie uží­va­teľ­ského konta na shop.foreverliving.coma tieto údaje odoš­lete;

c.   sa roz­hod­nete nás kon­tak­to­vať pro­stred­níc­tvom emailu;

2.   osobné údaje, ktoré vyplníte pri objednávke.

aloe-zdravyzivotnystyl.sk môže zís­ka­vať aj údaje, ktoré umož­ňujú Vašu iden­ti­fi­ká­ciu aj ne­priamo. Ide pre­dov­šet­kým o na­sle­du­júce údaje z objednávkového systému shop.foreverliving.com:

 • Meno
 • Priezvisko
 • Ulica
 • Mesto
 • Krajina
 • PSČ
 • Telefónne číslo
 • Email

Vaše práva

Máte právo po­ža­do­vať od aloe-zdravyzivotnystyl.sk, aby bez zby­toč­ného od­kladu vy­ma­zal Osobné údaje, ktoré sa Vás tý­kajú ak už nie sú po­trebné na účel, na ktorý sa zís­kali alebo inak spra­cú­vali.

Máte právo po­ža­do­vať od aloe-zdravyzivotnystyl.sk po­tvr­de­nie o tom, či sa Vaše Osobné údaje spra­cú­vajú a požia­dať o sprí­stup­ne­nie týchto Osob­ných úda­jov (opa­ko­vané sprí­stup­ne­nie Osob­ných úda­jov môže aloe-zdravyzivotnystyl.sk spo­plat­niť) a informácií o účele, ka­te­gó­rii, zdroji a dobe ucho­vá­va­nia Osob­ných úda­jov.

Máte právo po­ža­do­vať od aloe-zdravyzivotnystyl.sk aby bez zby­toč­ného od­kladu opra­vil ne­správne Osobné údaje, ktoré sa Vás tý­kajú a so zre­te­ľom na účel spra­cú­va­nia Osob­ných úda­jov aj právo na do­pl­ne­nie Va­šich ne­ú­pl­ných Osob­ných úda­jov.

Máte právo po­ža­do­vať od aloe-zdravyzivotnystyl.sk aby bez zby­toč­ného od­kladu vy­ma­zal Osobné údaje, ktoré sa Vás tý­kajú ak:

 • už nie sú po­trebné na účel, na ktorý sa zís­kali alebo inak spra­cú­vali;
 • ste od­vo­lali svoj sú­hlas s ich spra­cú­va­ním a ak ne­exis­tuje iný právny zá­klad pre ich spra­cú­va­nie;
 • na­mie­tate ich spra­cú­va­nie;
 • sa Vaše Osobné údaje zís­kali ne­zá­konne.

Máte právo po­ža­do­vať od aloe-zdravyzivotnystyl.sk aby Vám po­skytla Osobné údaje, ktoré sa Vás tý­kajú v štruk­tú­ro­va­nom, bežne po­u­ží­va­nom a stro­jovo či­ta­teľ­nom for­máte a právo po­ža­do­vať aby aloe-zdravyzivotnystyl.sk pre­nieslo tieto Osobné údaje inému pre­vádz­ko­va­te­ľovi ale len v prí­pade, že práv­nym zá­kla­dom pre ich spra­cú­va­nie je Váš sú­hlas alebo pl­ne­nie zmluvy a zá­ro­veň spra­cú­va­nie sa vy­ko­náva au­to­ma­ti­zo­va­nými pros­tried­kami.

TOP